PROPIETARI DEL LLOC WEB

Nom de l'empresa

J.E.JORMAN,S.L.U.

CIF

B-60555943

Domicili social

C/ Francesc Puget, 53
Pol. Ind.  El Verdaguer
08560, Manlleu Barcelona, Espanya

Contacte

Telèfon:938 506 387
Correu electrònic: comunicacio@jejorman.com

Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona n 1

Volum:  gral
Llibre: Llibre de Societats
Foli: 80
Sec.: 1Full
: 27.122 , Inscripció 1a 

 

Usuaris

L'accés i/o ús del lloc web de Jejorman.com atribueix a la persona que ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest moment, plenament i sense reserves, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

Ús del lloc web,  dels seus serveis i continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar aquest Lloc Web, així com els seus serveis i continguts de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar el Lloc Web per a activitats contràries a la llei, la moral o els usos lesius dels drets i interessos de  tercers.   

Així mateix, l'usuari haurà de tenir en compte que està totalment prohibit utilitzar informació i/o continguts de la web (informació, textos, gràfics, arxius de so, vídeo o imatge, fotografies, dissenys, etc.) per a les següents finalitats:
·
La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims propietaris o estigui legalment permesa.      
·
 Qualsevol vulneració dels drets de J.E.JORMAN, S.L.U. o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.   
·
 El seu ús per a qualsevol finalitat comercial o publicitària, diferent de l'estrictament permesa

De la mateixa manera, l'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir informació i continguts accessibles a través del lloc web  mitjançant mitjans o procediments diferents dels posats a disposició a aquest efecte i si escau. 

 D'altra banda, el lloc web pot contenir enllaços que poden conduir l'Usuari a altres llocs web gestionats per tercers. J.E.JORMAN, S.L.U. no es fa responsable dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs. L'enllaç a aquestes pàgines web no implica que J.E.JORMAN, S.L.U. les aprovi ni els seus continguts.  

Modificació unilateral

J.E.JORMAN, S.L.U. podrà, unilateralment i sense previ avís, quan ho consideri oportú, l'estructura i disseny del Lloc Web, així com modificar o eliminar, els serveis, continguts i condicions d'accés i / o ús del Lloc Web.

Enllaços

L'establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web de J.E.JORMAN, S.L.U. estarà subjecte a les condicions següents: · No està permesa la reproducció total o parcial de cap dels serveis o continguts del lloc web de J.E.JORMAN, S.L.U. · No s'establiran deep-links amb les pàgines web del lloc web o dels seus serveis ni es crearà cap navegador o entorn fronterer sobre les mateixes.· La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, marca d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a J.E.JORMAN, S.L.U. En cap cas J.E.JORMAN, S.L.U. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenllaç o de les informacions i manifestacions que s'hi incloguin.

Exclusió de garanties i responsabilitat

J.E.JORMAN, S.L.U. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar:· La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i/o dels seus serveis o continguts.· La falta d'utilitat, adequació o vigència del Lloc Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer les necessitats, activitats o resultats o expectatives específiques dels usuaris.· L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.· La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.· L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del Lloc Web, dels seus serveis o continguts, per part dels usuaris.· La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.· L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Lloc Web.

Durada

La durada de la prestació del servei i serveis del lloc web és  indefinida.  

Sense perjudici de l'anterior, J.E.JORMAN, S.L.U. es reserva el dret d'interrompre, suspendre o donar per acabada la prestació del servei web o de qualsevol dels serveis que el componen, en els mateixos termes que s'estableix en la tercera condició.

Propietat intel·lectual i marques

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc web, el disseny    gràfic,  les imatges,   els índexs i el codi font en llenguatge HTML o JavaScript, són propietat de J.E.JORMAN, S.L.U. Les marques contingudes en aquest lloc web estan protegides per la llei de marques, sent J.E.JORMAN, S.L.U. titular dels drets de propietat industrial relacionats amb els seus productes i Serveis o, si escau, dels seus llicenciants, que l'Usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, de la transformació, distribució, comunicació pública, posant a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web, així com el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix.  .

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha hagut una violació dels seus legítims drets mitjançant la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a J.E.JORMAN, S.L.U. indicant:
·
Dades personals del titular dels drets presumptament infringits. Si la queixa és interposada per un  tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual està actuant.   
·
 Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Lloc Web.
·
 Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.     
·
 Declaració expressa en la qual l'interessat és responsable de la veracitat de les dades facilitades en la notificació.  

Les marques JORMAN i les marques gràfiques corresponents són marques registrades i queda prohibida  la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. 

La legitimació dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts facilitats per tercers és responsabilitat exclusiva dels mateixos.   

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.   

J.E.JORMAN, S.L.U. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol qüestió que  pogués sorgir o accions a exercir derivades de la prestació del servei web i dels  seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s'estableix en aquest document. En el cas que l'Usuari estigui domiciliat fora d'Espanya, J.E.JORMAN, S.L.U. i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona