1.0 Ofertes de mercaderies

1.1 • Tots els productes inclosos en aquest catàleg estan coberts per la normativa vigent en verificació i qualitat exigida per la normativa estatal i europea, en l'àmbit de l'activitat empresarial de J.E.JORMAN,S.L.U.

1.2 • L'àmbit d'aplicació d'aquestes condicions generals de venda abasta tota la gamma de productes als quals J.E.JORMAN,S.L.U. té a què es refereix aquest catàleg.

1.3 • El comprador realitzarà comandes en els termes i condicions expressament publicats per J.E.JORMAN,S.L.U. a la seva pàgina web www.jejorman.com. Aquest catàleg pot quedar obsolet en qualsevol moment, de manera que els preus actuals seran els que es mostren a la pàgina web.

1.4 • J.E.JORMAN,S.L.U. es reserva el dret de modificar els articles inclosos en el catàleg segons les necessitats de la producció o l'existència en el mercat de la matèria primera per a la seva fabricació. Per aquest motiu les imatges no són contractuals.

2.0 Comandes i pressupostos

2.1 • Les comandes es poden fer verbalment o per escrit, afavorint sempre la possibilitat de compra a través dels serveis comercials de J.E.JORMAN,S.L.U.

2.2 • Una vegada verificat el registre del client per part de J.E.JORMAN,S.L.U. s'emetrà la corresponent carta de condicions detallant les condicions comercials que es regiran a partir d'aquest moment entre ambdues parts.

2.3 • La comanda està condicionada a l'acceptació definitiva per part de J.E.JORMAN,S.L.U.

2.4 • El  període de validesa d'un pressupost  serà de 30 dies des de la data del pressupost.  

2.5 • Totes les comandes la fabricació de les quals requereixi una mesura especial o característiques específiques a petició expressa del client, estaran obligades a garantir el 50% del preu amb antelació. Amés, aquest tipus de comandes no podran ser cancel·lades pel client una vegada formalitzades, quedant en tot cas obligat a abonar el 100% de la comanda.  

2.6 • L'impagament per part del comprador donarà dret a J.E.JORMAN,S.L.U. a rescindir el contracte en els termes expressament establerts a  l'article 1.124 del Codi Civil.   

3.0 Terminis de lliurament

3.1 • Els béns inclosos en aquest catàleg estan sotmesos a un procés de fabricació del producte sol·licitat pel comprador, el termini de lliurament proporcionat per J.E.JORMAN,S.L.U. tindrà el caràcter orientatiu o aproximat en el temps, de manera que en cap moment el període indicat pels nostres agents o per la nostra pàgina web pot ser considerat de caràcter contractual. 

3.2 • J.E.JORMAN,S.L.U. informar puntualment al comprador de l'estat de preparació de la seva comanda en la cadena de producció per evitar el retard del consegüent dany al  client.  

3.3 • Els retards en el lliurament no podran donar lloc a cap penalització o indemnització per danys perjudicis, ni donaran dret al comprador a cancel·lar la comanda, sempre que sigui per causes imputables al procés de fabricació.

4.0 Transport de mercaderies

4.1 • La mercaderia viatjarà sempre en franqueig, llevat que s'acordi expressament amb cadascun dels clients, que quedaran degudament reflectides en la carta de condicions que  s'emetrà a aquest efecte.  

4.2 Quan el franqueig de viatge de mercaderies sigui degut per indicació expressa del client o perquè  així s'acordi en la carta de condicions, J.E.JORMAN,S.L.U. queda exempta de possibles defectes o defectes que puguin ser imputables al transport de les mercaderies.

4.3 • Quan el franqueig de viatges de mercaderies pagat per J.E.JORMAN,S.L.U. el client ha de notificar per escrit a J.E.JORMAN,S.L.U. en el termini de 24 hores des de la recepció de la mercaderia, qualsevol defecte o tara imputable a l'agència de transport per facilitar la reclamació de responsabilitat d'acord amb la Llei 16/1.987 del Reglament del Transport Terrestre i el RD 1.111/1.990 pel qual s'aprova el reglament de Lott.  

4.4 • No s'admetrà cap devolució de mercaderies la tara o defecte de les quals sigui imputable a l'agència de transport, llevat que el client compleixi els requisits següents: Que es notifiqui a J.E.JORMAN,S.L.U. i/o a l'Agència del Transport dins de les 24 hores posteriors a la recepció de la mercaderia o en el termini legalment establert en cada moment en la Llei de Regulació del Transport Terrestre. 

4.5 • La reclamació contra el transportista per danys o perjudicis s'efectuarà en la recepció dels paquets sempre que el dany sigui evident i dins de les 24 hores posteriors a la recepció, si el dany no és aparent. La protesta o reserva s'ha de fer per escrit.  

4.6 • No realitzem lliuraments parcials de comandes rebudes en línia a través de la nostra pàgina web www.jejorman.com.

5.0 Lliurament de mercaderies

5.1 • La relació contractual es perfeccionarà quan J.E.JORMAN,S.L.U. lliurar la mercaderia al comprador a través del mitjà de transport acordat en la carta de condicions i els rètols del comprador després de la revisió de la mercaderia, l'albarà de lliurament o l'albarà de lliurament.

5.2 • Rebutjar el comprador sense causa justificada, recepció dels béns adquirits, J.E.JORMAN,S.L.U. podran sol·licitar la finalització o extinció del contracte, les despeses incorregudes en nom de la persona que va donar la raó a la contractació per a la seva contractació.  

6.0 Preus i forma de pagament

6.1 • Els preus dels productes oferts per J.E.JORMAN,S.L.U. en l'àmbit de la seva activitat empresarial, es troben a la nostra pàgina web www.jejorman.com.

6.2 • Els preus continguts en el catàleg no inclouen, ni taxes ni aranzels de cap naturalesa.

6.3 • La tarifa aplicable en cada any de vigència  del catàleg publicat, es notificarà degudament als clients de J.E.JORMAN,S.L.U. per qualsevol mitjà autoritzat per llei.   

6.4 • J.E.JORMAN,S.L.U. registrarà el preu de la mercaderia venuda  en el pressupost ofert al client i en la factura que relacioni els productes venuts d'acord amb les tarifes vigents.

6.5 J.E.JORMAN,S.L.U. i el client-comprador establiran les formes de pagament dels béns adquirits a la carta de condicions, i en el seu defecte, el preu s'abonarà  íntegrament un cop la mercaderia es posa a disposició del comprador.

6.6 • J.E.JORMAN,S.L.U., es reserva el dret a rectificar qualsevol errada o error material que puguin patir aquestes condicions generals de venda.

7.0 Impagament

7.1 • Tots els retards en el pagament del preu durant el període estipulat, generaran l'interès legal dels diners incrementats en 2 punts mensuals, i en el concepte de penalització convencional.   

7.2 • Totes les despeses que sorgeixin, tant judicials com extrajudicials, incloses entitats bancàries,  notarials, advocats, procuradors, etc., despeses per impagament de rebuts, factures de canvi, pagarés,  xecs, etc., seran a càrrec de l'adquirent.    

8.0 Garantia de productes fabricats per J.E.JORMAN, S.L.U.

8.1 • Tots els productes inclosos en el nostre catàleg, gaudeixen d'una  garantia de DOS ANYS des de la data de lliurament de la mercaderia.  

8.1.1 • Els productes fabricats  per J.E.JORMAN,S.L.U. que poguessin patir un defecte de fabricació, seran reparats o substituïts per un altre de les mateixes característiques, sempre que el client compleixi degudament amb els requisits que es detallen clarament i precisament a continuació:
1| Que el
client notifiqui per escrit a J.E.JORMAN,S.L.U. l'existència d'un possible defecte.   
2| Que la
peça que s'ha de substituir s'enviï a la seu de la nostra empresa per a la seva revisió oportuna.
3| Que el
client pagui el franqueig una vegada i una altra de la peça que ha de ser susceptible de substitució o reparació.   
4| El
client gaudeix d'una garantia sobre tots els productes que compra, la qual cosa demostra els seus efectes dins de la instal·lació comercial de J.E.JORMAN,S.L.U. però en cap cas es pot assumir a l'estranger.

8.2 • Els serveis tècnics de J.E.JORMAN,S.L.U. assumir la responsabilitat d'examinar la part o mercaderia enviada pel client per corroborar l'existència d'un possible defecte de fabricació.   

8.3 • Si l'opinió de l'oficina tècnica de J.E.JORMAN,S.L.U. determina l'existència d'un defecte de  fabricació, J.E.JORMAN,S.L.U. estaran obligats a reposar o reparar els béns que van ser adquirits pel client, s'enviaran al domicili social que aparegui a l'albarà de lliurament original sense cap cost per al client excepte el franqueig.

8.4 • Les peces o materials sempre seran substituïts per parts de les mateixes característiques o qualitats.  

8.5 • La substitució o substitució de peces defectuoses no inclou la instal·lació o mà d'obra a realitzar per  tercers. 

8.6 • El client tot el dret a rebre informació tècnica de l'opinió emesa pel fabricant.  

8.7 • Queden exclosos de la garantia els consumibles, com tubs fluorescents, bombetes, llums d'ozó, etc.

9.0 Reclamacions

Les possibles reclamacions sobre l'estat o quantitat de la mercaderies faran per escrit, enviant un correu electrònic al nostre Departament Comercial (comercial@jejorman.com ) dins de les 24 hores posteriors a la recepció i d'acord amb els punts 4.3 i 4.4. S'ha d'indicar el número d'albarà de lliurament a cada reclamació i, en cas de problemes físics amb els béns rebuts, s'adjuntaran imatges i/o vídeos que mostrin aquests defectes.

10.0 Devolució de mercaderies

10.1 • La devolució de material haurà de ser autoritzada pel nostre Departament Comercial, que indicarà al  client el número de cas / autorització per gestionar la devolució.  El material s'ha de retornar amb el número de cas visible i notificat a l'empresa de transport. Sense aquesta informació, no s'admetrà cap tipus de mercaderia al nostre magatzem.

10.2 • No s'acceptarà en cap cas la devolució dels materials usats, sense plàstic protector, els provats o fets a mida.

10.3 • Totes les despeses de devolució dels béns a retornar, manipulació, embalatge i assegurança, aniran a càrrec del comprador, sent responsable de reclamar els danys o perjudicis que es puguin ocasionar.

10.4 • J.E.JORMAN,S.L.U. es reserva el dret d'admetre la devolució fins a  la seva inspecció de qualitat i quantitat de la mercaderia a les nostres instal·lacions de Manlleu.

10.5 • Qualsevol devolució genera un saldo a favor del client, que es descomptarà en les següents o posteriors compres.    

11.0 Reserva de domini

11.1 • El venedor es reserva el control dels béns venuts fins al pagament íntegre de  totes les quantitats  degudes pel  comprador.

11.2 • El venedor es reserva el dret de rescindir el contracte si el comprador no compleix alguna de les Condicions Generals de Venda, exposades en virtut d'ella, exigint devolucions, garanties o indemnitzacions per danys i perjudicis que s'ajustessin als seus interessos o haguessin estat vigents per llei.  

12.0 Llei aplicable

La presentació d'aquestes Condicions de Venda està emparada pel Codi Civil i el Codi de Comerç, així com per la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de contractació i la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de gestió del transport terrestre.

13.0 Jurisdicció

13.1 • El contracte de compravenda s'entendrà sempre realitzat a Espanya, regulat per la normativa legal espanyola en tot allò no previst en aquestes condicions generals de venda.

13.2 Qualsevol divergència sorgida com a conseqüència del contracte de compravenda establert s'ha  de resoldre davant els jutjats i tribunals de Vic (Barcelona), als quals se sotmeten expressament compradors i venedors, amb renúncia expressa a la que els pogués correspondre.   

13.3 • S'acorda expressament que es reclamaran tots els esborranys impagats o terminis vençuts, així com l'actuació executiva que se'n derivi, davant els jutjats o tribunals de Vic (Barcelona) Espanya, encara que el domicili de l'acceptador o el lloc de pagament indicat en les cartes sigui un altre.